Når du modtager økonomisk hjælp

Du skal være opmærksom på, at når du modtager uddannelseshjælp har du oplysningspligt.

Det betyder, at du skal oplyse om ændringer der sker i dit liv, som kan have betydning for din ret til uddannelseshjælp.

Dette kan fx være:

 • At du starter en uddannelse
 • Er begyndt at tjene penge
 • Får feriepenge, penge tilbage i skat eller anden indtægt
 • Udrejser af Danmark
 • Hvis du bliver gift
 • Hvis der sker ændringer på din bopæl
 • Opnår formue, fx kontanter, bil, fast ejendom, arv, erstatning mv.

Er du i tvivl om hvilke ændringer der kan have indflydelse på din ret til uddannelseshjælp, er du velkommen til at kontakte en økonomisk sagsbehandler i Ungeindsatsen.

Læs mere her

Du skal henvende dig til din sagsbehandler i Ungeindsatsen, hvis du vil holde ferie, når du modtager uddannelseshjælp.

Når du får uddannelseshjælp, kan du efter 12 måneder på uddannelseshjælp holde op til 4 ugers ferie med ydelse.

Har du ikke modtaget uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder, kan du godt holde ferie, men du vil ikke modtage uddannelseshjælp samtidig med ferieafholdelsen.

Du skal altid aftale ferie med din sagsbehandler i Ungeindsatsen, uanset om du har modtaget uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder eller ej.

Betingelser for afholdelse af ferie på uddannelseshjælp

 • Du skal have modtaget uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder før du kan holde ferie

 • En ferieperiode må højst vare 2 uger. Du kan altså ikke holde 3 eller 4 ugers ferie i 
  sammenhæng med ydelse

 • Ferien skal afvikles inden for dit individuelle ferie år, som er 12 måneder. Du kan ikke overføre ferie fra det ene ferie år til det næste

 • Du kan holde ferien på enkelte dage, ugevis eller i 2 uger

 • Feriens placering skal aftales mellem dig og din sagsbehandler i Ungeindsatsen senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Din ferie skal passe sammen med dit uddannelsesforløb eller aktiveringstilbud

 • Din sagsbehandler i Ungeindsatsen vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker om feriens placering. Fx din ægtefælles eller kærestes ferie og dine børns skoleferie

 • Hvis du og Ungeindsatsen ikke kan blive enige, er det Ungeindsatsen, der træffer afgørelsen

 • Bliver du syg i ferieperioden, har du ikke mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt

 • Ferien kan afholdes både i Danmark og i udlandet.
 • Har du optjent feriepenge eller feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Hvis du fx holder ferie i en uge med feriepenge eller feriegodtgørelse kan du højst i alt holde ferie i 3 uger med uddannelseshjælp. Ud af dine i alt 4 ugers ferie må du højst holde 2 uger i træk. Dine feriepenge/feriegodtgørelse vil blive modregnet i din uddannelseshjælp

 • Du optjener ikke ret til ferie, mens du får uddannelseshjælp. Du vil derfor ikke kunne få udbetalt uddannelseshjælp under ferie i et efterfølgende ansættelsesforhold

Undlader du at aftale ferie eller give besked om et udlandsophold, vil der kunne træffes afgørelse om sanktion af din uddannelseshjælp, med enten direkte nedsættelse af uddannelseshjælpen og uddannelseshjælp mod tilbagebetaling, alt efter hvilken sats du modtager.

Du gøres opmærksom på, at hvis du opholder dig i udlandet i mere end 14 sammenhængende dage uden at give oplysninger om dette eller modtager et tilbagebetalingskrav der udgør mere end 30.000 kr. har kommunen pligt til at politianmelde dig.

 

Opfylder du betingelserne for, at modtage uddannelseshjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du søge om særlig støtte til dine boligudgifter.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Hvis du ønsker at søge om særlig støtte, skal du indlevere dokumentation for dine boligudgifter.

Dokumentationen kan være:• Kopi af din lejekontrakt

 • Kopi af eventuelle fremleje indtægter

 • Udgifter til vand, varme og el. Dokumentationen kan være betalingsserviceoversigter, regninger eller lignende hvor periode og beløb for udgiften skal fremgå

 • Afgørelse fra Udbetaling Danmark vedrørende boligstøtte

 • Dine seneste 3 måneders lønsedler fra dit sidste arbejdsforhold, såfremt du er forsørger

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen, mellem hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter. Grænsebeløbet er et fastsat beløb afhængig af om du er forsørger eller ej.

Er du i tvivl om du kan søge særlig støtte til dine boligudgifter, er du velkommen til at kontakte en økonomisk sagsbehandler i Ungeindsatsen.

Modtager du uddannelseshjælp, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, særlig støtte og boligstøtte.

Denne grænse kaldes ”kontanthjælpsloftet”. Din uddannelseshjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke modtager særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder og om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen på din uddannelseshjælp.

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk.

Du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, for fortsat at kunne modtage fuld uddannelseshjælp.

Kravet gælder, uanset om du er enlig, gift eller samlevende.

Reglen betyder, at hjælpen til dig bliver nedsat, hvis du har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og du ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Hvis din hjælp er blevet nedsat som følge af 225-timers reglen, får du igen ret til fuld hjælp, når du har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Alle arbejdstimerne skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev nedsat.

Du kan læse mere om 225-timersreglen for ugifte på borger.dk.

Du kan læse mere om 225-timersreglen for ægtepar på borger.dk.

 

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse kan du klage inden 4 uger. Du kan klage mundtligt eller skriftligt, og klagen skal indgives til Norddjurs Kommune.

Når kommunen har modtaget din klage, vil kommunen se på din sag igen med henblik på at tage stilling til, om der kan gives helt eller delvist medhold i din klage.

Du vil inden 4 uger få besked om, hvorvidt kommunen ændrer eller fastholder afgørelsen. Hvis kommunen ændrer afgørelsen, vil du modtage en ny afgørelse med klagevejledning. Hvis afgørelsen fastholdes, sender kommunen inden 4 uger din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post