Enkeltydelser

En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.

Den økonomiske sagsbehandler i Ungeindsatsen vil altid foretage en økonomisk behovsvurdering og vurdere udgiftens nødvendighed.

Du skal altid søge om hjælp, inden du påtager dig udgiften. Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig inden du søger kommunen om hjælp.

Læs mere om enkeltydelser 

Læs mere her

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Du kan fx søge om hjælp til:

 • Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er forudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold

 • Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance

 • Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet

 • Alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik

 • Flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt

 • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig

 • Ansøgning om økonomisk hjælp til enkeltydelser gælder for alle med lav indkomst

Når du søger om økonomisk hjælp til enkeltydelser, skal du lave en ansøgning hvor du oplyser om:

 • Hvad du søger om

 • Dokumentation for den udgift du søger til

 • Begrundelse for at søge

 • Dokumentation for dine formueforhold, plus evt. ægtefælle. Fx posteringsoversigter, pensionsopsparinger, børneopsparinger og værdi af bil

 • Dokumentation for dine indtægter, plus evt. ægtefælle

 • Dokumentation for dine udgifter, plus evt. ægtefælle

Du kan henvende dig i Ungeindsatsen, Østerbrogade 67 F, 8500 Grenaa for at få vejledning om, hvilke dokumenter der skal bruges i din ansøgning.

Du kan også ansøge om en enkeltydelse digitalt på borger.dk.

Ved behandling af ansøgning om hjælp til enkeltydelse skal kommunen blandt andet tage hensyn til:

 • Om du ikke selv kan betale udgiften. Den økonomiske sagsbehandler laver en økonomisk behovsvurdering ud fra dine og din ægtefælles indtægter og godkendte rimelig faste udgifter

 • Din og din ægtefælles opsparing og formue

 • Din familiesituation

 • Din mulighed for at have kunnet forudse udgiften, når det drejer sig om en rimelig begrundet enkeltudgift efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik

 • Arten og nødvendigheden af udgiften

 • Om udgiften falder ind under en anden lovgivning

 • Om udgiften kan udsættes til du selv kan betale

 • Om du har ansøgt kommunen om hjælp, inden du har påtaget dig udgiften / påbegyndt behandlingen

Du kan modtage tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps – eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Hvis du er 25 år til og med 29 år og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse men ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg, kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Hvis du er 25 år og derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr., gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Kommunen skal dog yde tilskud i 2 måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af din egenbetaling. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Er du i tvivl om du har ret til hjælp til tandbehandling, er du velkommen til at kontakte en økonomisk sagsbehandler i Ungeindsatsen.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse kan du klage inden 4 uger.

Du kan klage mundtligt eller skriftligt, og klagen skal indgives til Norddjurs Kommune.

Når kommunen har modtaget din klage, vil kommunen se på din sag igen med henblik på at tage stilling til, om der kan gives helt eller delvist medhold i din klage.

Du vil inden 4 uger få besked om, hvorvidt kommunen ændrer eller fastholder afgørelsen. Hvis kommunen ændrer afgørelsen, vil du modtage en ny afgørelse med klagevejledning. Hvis afgørelsen fastholdes, sender kommunen inden 4 uger din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post